page_banner

мэдээ

БНХАУ-ын шинжлэх ухаан, технологийн ажилтнуудад ашиглах, эрдэм шинжилгээний бүтээлийн ололт амжилтын үнэлгээний лавлагааны зорилгоор шинжлэх ухаан, технологийн өндөр чанартай сэтгүүлийн зэрэглэлийн каталогийг гаргах боломжийг судлах, ижил түвшний дотоод, гадаадын сэтгүүлүүдийг ижил түвшинд ашиглахыг дэмжих, үнэ цэнийг тусгах Шинжлэх ухааны судалгааны практик үр дүнд хүрч, дотоодын шинжлэх ухаан, технологийн ажилчдыг Хятадад өндөр чанартай шинжлэх ухаан, технологийн сэтгүүлд илүү гарамгай амжилт гаргахад чиглүүлж, дэлхийн шинжлэх ухаан, технологийн гүрнүүдийн хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн шинжлэх ухаан, технологийн сэтгүүлийн тогтолцоог бий болгохыг ахиулах, дэлхийн жишигт нийцсэн шинжлэх ухааны сэтгүүлүүдийн бүтээн байгуулалтыг дэмжих.

Хятад улс Шинжлэх ухаан, технологийн нийгэмлэг нэгдсэн зохион байгуулалтад орсны дараа 2018 оноос хойш шинжлэх ухаан, технологийн өндөр чанартай сэтгүүлүүдийн шаталсан каталогийг гаргажээ.

2019 оны 7-р сард Хятадын Шинжлэх ухаан, технологийн нийгэмлэг, Суртал ухуулгын төв газар, Боловсролын яам, Шинжлэх ухаан технологийн яам хамтран "Шинэчлэлийг гүнзгийрүүлэх, дэлхийн түвшний шинжлэх ухаан технологийн сэтгүүлийг хөгжүүлэх тухай санал дүгнэлт" гаргасан. Шинжлэх ухаан, технологийн өндөр чанартай сэтгүүлүүдийн шаталсан каталогийг үе тэнгийнхний үнэлгээ, үнэ цэнийн дагуу сонгон нийтлэх Баримтлал, түүнтэй адилтгах хэрэглээний зарчим нь сэтгүүлийн түвшинг иж бүрэн, бодитой тусгасан үнэлгээний стандартыг бүрдүүлдэг.


Шуудангийн цаг: 2020 оны 12-р сарын 26-нд